Tripod kiểm soát phòng Gym

Tripod kiểm soát phòng Gym giúp sắp xếp, phân luồn được lượng khách vào/ra đảm bảo trật tự và văn minh trong phòng tập. Quản lý được doanh thu theo từng nhóm khách hàng: Khách tháng, khách lượt…